16/6/2018 - 06/06/2018

EK MEPOY TH KOINOTIKH APXH KAI TOY MATEIOY A. EPIOY,

A ANAKOINNOYME TON EKKHIAMO THN EKK. A. EPIOY PATEIOY TI 16 IOYNIOY (ABBATO) 6:30-10:30 .M.

O ANIEPTATO MHTPOOITH  MOPOY A EINAI EKEI TI 7:00.
PEAN METAOPA ME EOPEIA.

HEI MEXPI 9/6/2918!!
AO/NIKH-96263053 (ANAXPHH-6:00 AO XPO TAMEYH ATEIA MANPIN),
EMEO/THPH-99616126 (6:30 AO A.EPIO XABOYZA)
EYKIA/NTINO-99604921 (7:00 AO EKK. A.ANTEEHMONO MAKEONITIA).
EKYPH TAYTOTHTA AAPAITHTH IA .


« Go Back